แนวโน้มผลงานของClement Robles

Journal

บทความของClement Robles เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

บทความแต่ละ Quartile ของClement Robles เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

บทความแต่ละ TCI Group ของClement Robles เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Publish Year National Journal 1
2023 inนางสาวสุวิมล จันโททัย, อาจารย์, inนายธีระพงศ์ คงด้วง, อาจารย์, inนางสาวนุจนาถ นรินทร์, อาจารย์, inนายClement Robles Bana, อาจารย์, "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการร้านกาแฟท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเมืองรอง เพื่อพัฒนาการให้บริการ กรณีศึกษา: จังหวัดอ่างทอง", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 478-495
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=670044]