แนวโน้มผลงานของพรเทพ

Journal

บทความของพรเทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

บทความแต่ละ Quartile ของพรเทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

บทความแต่ละ TCI Group ของพรเทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนายพรเทพ เย็นพิรุณ, exSunee Chotineeranat, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "Development of Biofoam Trays from Cassava Starch Blended with Citric Acid-modified Starch and Sugarcane Bagasse Cellulose Fiber", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ special, ธันวาคม 2022, หน้า 40-45

Conference

การนำเสนอบทความของพรเทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Conference 2
2022 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนายพรเทพ เย็นพิรุณ, exSunee Chotineeranat, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "Development of Biofoam Trays from Cassava Starch Blended with Citric Acid Modified Starch and Sugarcane Bagasse Cellulose Fiber", The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (ICAAI2022): Transforming Value Chains for Global Security, 10 พฤศจิกายน 2022, เชียงราย ประเทศไทย
2021 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายพรเทพ เย็นพิรุณ, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, "Development of water soluble film packaging from cellulose fiber in sugarcane bagasse", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=640154]