แนวโน้มผลงานของพัณณิดา

Journal

บทความของพัณณิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจุลชีววิทยา

Publish Year International Journal 2
2021 exJirameth Angchuan, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, อาจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Yeasts Associated with the Small-Intestinal Contents and Epithelium of Pon Yang Kham (Charolais Crossbred) Fattening Beef Cattle", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1444-1-19
2021 exSirilak Noree, exChantanan Tongdang, exKanaporn Sujarit, exSongphon Chamdit, exVoranuch Thongpool, exSrisakul Trakarnpaiboon, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, อาจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, ex Thanasak Lomthong, "Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrate", 3 Biotech, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 1-11
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=640077]