แนวโน้มผลงานของจิราภรณ์

Journal

บทความของจิราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Simultaneous Monitoring of the Evolution of Chemical Parameters in the Fermentation Process of Pineapple Fruit Wine Using the Liquid Probe for Near-Infrared Coupled with Chemometrics", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 337-1-18
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Improvement of pineapple leaf fiber quality by pectinase produced from newly isolated Bacillus subtilis subsp. inaquosorum P4-1", Fibers and Polymers , ปีที่ 2021, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 1-13

Conference

การนำเสนอบทความของจิราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Conference 2
2021 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Wine Fermentation Process Monitoring by NIR Analysis Method", 20th International Conference on NIR spectroscopy, 18 - 21 ตุลาคม 2021, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2021 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Effect of enzyme type on peptide size and antioxidant activity of partially purified albumin extract from Khao Dawk Mali 105", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=640047]