Person Image

  Education

  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ไทย, 2557

  แนวโน้มผลงานของกนกวรรณ

  Journal

  บทความของกนกวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานอธิการบดี และในสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

  Publish Year National Journal 1
  2020 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, inนางสาวกนกวรรณ นาควารี, "การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 122-128

  Conference

  การนำเสนอบทความของกนกวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานอธิการบดี และในสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

  Publish Year National Conference 1
  2021 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, inนางสาวกนกวรรณ นาควารี, "การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630076]