แนวโน้มผลงานของดารารัตน์

Journal

บทความของดารารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, exEkachai Wimolmala, exSithipong Mahathanabodee, inดร.ธีรศานต์ เพียรพานิชย์, อาจารย์, exThitisorn Anekratmontree, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Neutron/Self-Emitted Gamma Attenuation and Effects of Silane Surface Treatment on Mechanical and Wear Resistance Properties of Sm2O3/UHMWPE Composites", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2021, หน้า 339
Publish Year National Journal 1
2020 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, "Calcium Oxalate Crystals and Leaf Anatomical Characteristicsof Kaempferia galanga L.", Microscopy and Microanalysis Research- The Journal of The Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 28-33

Conference

การนำเสนอบทความของดารารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Publish Year International Conference 3
2021 inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, inนางพัชรี อำรุง, "Double Staining Technique for Study Ultrastructure of Citrus hystrix DC Leaves", The 38th International Conference of Microscopy Society of Thailand, 23 - 26 มีนาคม 2021, มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ. เมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2021 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Silica on Leaf Surface of Supanburi 50 Cultivar Sugarcane of Thailand", The 38th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 23 - 26 มีนาคม 2021, ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2020 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, "Calcium Oxalate Crystals and Leaf Anatomical Characters of Kaempferia galanga Linn.", The 37th International Conference of Microscopy Society of Thailand, 25 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2020, อ.เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2020 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, "ผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ประชุมประจําปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 Theme “Safety Lab and Safety Culture for Sustainability”, 9 ตุลาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, "ผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัย2 ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ประชุมวิชาการด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคกลาง ปี 2562 , 19 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630059]