Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 2018, ไทย, 2018

  แนวโน้มผลงานของกาญจนา

  Journal

  บทความของกาญจนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ บางเขน และในภาควิชาบัญชี

  Publish Year International Journal 1
  2021 inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, exผศ.ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์, "Guidance is not always better: the effect of structured guidance and skepticism on auditors’ planning materiality", Thammasat Review, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, หน้า 19-36
  Publish Year National Journal 1
  2022 inดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, "ผลกระทบของคุณลักษณะของผู้จ่ายภาษีและทัศนคติที่มีต่อการหลบเลี่ยงภาษีและหนีภาษี: หลักฐานจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย", วารสารบริหารธุรกิจ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 175, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 26-48

  Conference

  การนำเสนอบทความของกาญจนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ บางเขน และในภาควิชาบัญชี

  Publish Year International Conference 1
  2019 inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, ex Juthathip Audsabumrungrat, "Who Is Willing To Tell The Truth? The Impact of Controllability and Management Experience on Unfavorable Earnings Forecast Disclosures", 21st International Conference on IT Applications and Management, 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2019, Huelva ราชอาณาจักรสเปน
  Publish Year National Conference 6
  2022 inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, exผศ.ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์, "Unintentionally explicit bias under forecast forms: The effect of management incentive and causality on earnings forecast disclosure", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2022 exนางสาวปัทมาภรณ์ ปานเถื่อน, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, inดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อการวางแผนภาษีของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 , 21 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2022 exนางสาวกำไร แขนโพธิ์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, inดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกลงทุนและใช้บริการในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์:กรณีศึกษา ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์และผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2022 exสุจิตรา อินเสมียน, inดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, "สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIกรณีศึกษา 3 บริษัทที่ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10, 21 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exวิลาวรรณ ขันสาคร, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "โอกาสในการลงทุนกับแนวโน้มในการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ: คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, 8 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exทวีเกียรติ องศารา, inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, 8 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630050]