Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษญ์และชุมชน), คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2562
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, 2546
  • อักษรศาสตร์บัณฑิต, คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2534

  แนวโน้มผลงานของอภิญญา

  Conference

  การนำเสนอบทความของอภิญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year National Conference 3
  2022 exปฐมพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์, exกฤษณีย์ โหมดทอง, exนพมาศ ธรรมประสิทธิ์, exวรัญญา จิตรผ่อง, exสุวภา จรดล, exนภัทร ภัทร์ธรเอก, exจุฑาเทพ จิตวิลัย, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา อุดมเวช, อาจารย์, "การขับเคลื่อนการเรียนรู้และจัดทำแผนกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนพืชผักสมุนไพรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)", การประชุมวิชาการระดับชาติศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2: ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน, 26 สิงหาคม 2022, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2021 inนางสาวพัชราภา กล้าหาญ, อาจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา อุดมเวช, อาจารย์, "การจัดการระบบนิเวศการเรียนรู้ในการลดต้นทุนการผลิตสำหรับการทำนาแบบปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2021 inดร.อภิญญา อุดมเวช, อาจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัชราภา กล้าหาญ, อาจารย์, "ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนบ้านปลายนาสวน ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630026]