Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ไทย, 2543

  แนวโน้มผลงานของจันทร์เพ็ญ

  Conference

  การนำเสนอบทความของจันทร์เพ็ญ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในสำนักงานเลขานุการ

  Publish Year National Conference 1
  2021 inอนิวัฒน์ พุดโมต, exสหพร แบบประดับ, inนางสาวจันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์, "การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบความเป็นจริงเสมือน", การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13, 9 - 10 สิงหาคม 2021, อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630024]