แนวโน้มผลงานของณัฐชัย

Journal

บทความของณัฐชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 2
2021 inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattarapong Singhan, "Compressive strengths of pavement recycling materials and new approach for cement content determination", Civil and Environmental Engineering, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 335-342
2021 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, อาจารย์, inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of walking street market and improvement plans for tourism promotion. A case study of thanon pha kram", Journal of Environmental Management and Tourism, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2021, หน้า 2045-2058
Publish Year National Journal 2
2021 inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโกศล จันทรเสนา, อาจารย์, "Permeability Investigation of Compacted Bentonite-Treated Lateritic Soil Liner Using a Consolidation Test", วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-5
2020 inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Properties of Chiang Khruea Lateritic Soil and Their Applications for Civil Engineering", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 14-30

Conference

การนำเสนอบทความของณัฐชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Properties of Chiang Khruea Lateritic Soil and Their Applications for Civil Engineering", 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference, 20 พฤศจิกายน 2019 - 23 พฤศจิกายน 2020, พังโคน สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=630004]