แนวโน้มผลงานของชัยศรี

Journal

บทความของชัยศรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

บทความแต่ละ Quartile ของชัยศรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

บทความแต่ละ TCI Group ของชัยศรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year International Journal 4
2022 inนางสาวสุภัชญา ชวนพงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ติงสัญชลี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, exนายพิทวัส วิชัยดิษฐ, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Identification of influencing components on water scarcity management performance for sustainability in limited water resource area: a review", Journal of Public Health and Development, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 265-282
2021 exRapeepong Laphatphakkhanut, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBittawat Wichaidist, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "IoT-based smart crop-field monitoring of rice cultivation system for irrigation control and its effect on water footprint mitigation", Paddy and Water Environment, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2021, หน้า 699-707
2020 exThunwadee Tachapattaworakul Suksaroj, exSutisa Yaeed, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "The effect of POME ultrasonication pretreatment on biogas productionand reduction of greenhouse gases emissions from wastewater treatmentunits of palm oil mills", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 202, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 86-94
2018 exSaudee Maprasit, exRotchanatch Darnsawasdi, exVichit Rangpan, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "SPATIAL VARIATIONS OF SURFACE WATER QUALITY AND POLLUTION SOURCES IN KHLONG U-TAPAO RIVER BASIN", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 43, มีนาคม 2018, หน้า 98-103

Conference

การนำเสนอบทความของชัยศรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year National Conference 2
2022 exพสิษฐ์ นาคทอง, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเครียดน้ำของลุ่มนำ้เพชรบุรีตอนล่าง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exอติชาติ วิจฝัน, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของข้าวปทุมธานี 1 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 3 - 4 ธันวาคม 2019, Kamphaeng Saen นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=620006]