Person Image

  Education

  • ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560

  แนวโน้มผลงานของชัยณรงค์

  Journal

  บทความของชัยณรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน และในภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน

  Publish Year International Journal 1
  2022 inนางสาวปัทถาพร สุขใจ, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, "Cross-border medical tourism of tourists in Thailand’s border provinces: A case study of Laotian tourists in Nongkhai and Udon Thani", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 123-130
  Publish Year National Journal 7
  2022 inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, "การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานมรดกภูมิปัญญาชุมชนบ้านโนนทัน จังหวัดหนองบัวลำภู", วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 86-110
  2021 inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 61-74
  2021 inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่่มี่อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการการท่องเที่่ยวเชิงการแพทย์จากกลุ่มมีประเทศ CLMV พื้นที่่ชายแดนไทย-ลาวจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี", วารสารวิชาการบริหารธุุรกิจ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 142-156
  2021 inนางสาวปัทถาพร สุขใจ, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, inดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์, exปิยพงษ์ เขตปิยรัตน์, "แนวทางพัฒนาตลาดริมน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีลุ่มน้ำ กรณีศึกษา ตลาดเก่าศรีประจันต์ ตลาดเก่าท่าช้าง และตลาดเก่าสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 188-198
  2020 inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, inนางสาวปัทถาพร สุขใจ, อาจารย์, "การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าคอย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี", สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า ---
  2020 inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, "การสำรวจมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเมินศักยภาพเชิงการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมชุมชนโนนทัน จังหวัดหนองบัวลำภู", วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 22-42
  2019 inดร.สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, inดร.อนามัย ดำเนตร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ), ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1610-1628

  Conference

  การนำเสนอบทความของชัยณรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน และในภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน

  Publish Year International Conference 1
  2018 exNattamon Kanchana, exDarinee Kasikornrungsan, exPathawee Seeklang, exMarisa Puangsri, exSupond Khomprasert, inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, inนางสาวปัทถาพร สุขใจ, อาจารย์, "Analysis of Potential Resources and Agro-Tourism Attractions to Develop Agro-Tourism Activities by a Community Participation Process in Huai Muang,Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province", 1 st International Conference DPU, 29 - 30 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610102]