Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาองค์การ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2555

  แนวโน้มผลงานของทัตเทพ

  Journal

  บทความของทัตเทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

  บทความแต่ละ Quartile ของทัตเทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

  บทความแต่ละ TCI Group ของทัตเทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

  Publish Year National Journal 2
  2021 inนายทัตเทพ ทวีไทย, อาจารย์, inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการในการฝึกอบรมของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 57-70
  2020 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.นนทวัฒน์ สุขผล, inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, inนายทัตเทพ ทวีไทย, อาจารย์, inนางสาวทาริกา สระทองคำ, อาจารย์, exดร.ศรวิชา กฤตาธิการ, exน.ส.พลอยนรินทร์ โรจนการสกุล, "ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประจำปี 2561", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 151-170
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610087]