แนวโน้มผลงานของอดิศักดิ์

Journal

บทความของอดิศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ Quartile ของอดิศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ TCI Group ของอดิศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 1
2023 inนายวัชรพัฐ เมตตานันท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิศักดิ์ สุภีสุน, อาจารย์, inดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improved Fairlet Decomposition for Fair Correlation Clustering", ECTI Transactions on Computer and Information Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 137-152

Conference

การนำเสนอบทความของอดิศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year National Conference 1
2018 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิศักดิ์ สุภีสุน, อาจารย์, "การคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสานสำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อปลูกเป็นพืชแซมในพื้นที่เดียวกันโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 30 สิงหาคม 2018, อ.ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610061]