แนวโน้มผลงานของอดิศักดิ์

Conference

การนำเสนอบทความของอดิศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year National Conference 1
2018 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิศักดิ์ สุภีสุน, อาจารย์, "การคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสานสำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อปลูกเป็นพืชแซมในพื้นที่เดียวกันโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 30 สิงหาคม 2018, อ.ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610061]