แนวโน้มผลงานของอนาวิน

Conference

การนำเสนอบทความของอนาวิน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาอนามัยชุมชน

Publish Year National Conference 5
2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, ex วนิดา ศรีสงคราม, exสัมภาษณ์ นรภาร, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความรุนแรง และการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5และนานาชาติครั้งที่ 1 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exพิชชาพร โพธิมณี, ex ฟาตีมา บองกอต, exรัติยา อันทะโคตร, exละเอียด ศรีวรกุล, exอนุสิทธิ์ นามโยธา, "แบบแผนการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exมณฑกาน ศรีงาม, exเย็นจิตร มงคลนํา, exศกลวรรณ ไชยบุรมย์, exขนิษฐา ศรีวรกุล, exศุภชัย สายเย็น, "กิิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exชวลิต อุตรมาตย์, exวรรณพร พึ่งวร, exสมบูรณ์ กุดนอก, exศักดิ์ชัย แก้วมณี, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, "การศึกษาแบบย้อนหลังโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, "การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีวัยทอง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ , 26 - 27 พฤศจิกายน 2016, เมืองสกลคร สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610011]