Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยานและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  แนวโน้มผลงานของอุษารดี

  Conference

  การนำเสนอบทความของอุษารดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

  Publish Year National Conference 2
  2020 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, "ศักยภาพของชุมชนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชรินรัตน์ นาคเกต, "ประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับและคาดหวังของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันหลังการประกาศใช้มาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย, 1 มีนาคม 2020, ราชบุรี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610005]