แนวโน้มผลงานของศริญญา

Journal

บทความของศริญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Publish Year International Journal 4
2021 inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลกในประเทศจีน", International Journal on Engineering, Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 119-125
2021 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสื่อบูรณาการเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก", International Journal on Engineering, Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 113-118
2019 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Integrated Media for Public Relations of Promoting a Local Product to Global Markets: A Case Analysis on Thai Food", International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, หน้า 190-197
2018 inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Media Exposure Behavior of Tourists on Public Relations Media for Thai Food", Review of Integrative Business and Economics Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4s, กันยายน 2018, หน้า 131-136

Conference

การนำเสนอบทความของศริญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Publish Year International Conference 2
2018 inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Media Exposure Behavior of Tourists on Public Relations Media for Thai Food", SIBR-Thammasat 2018 CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, 16 - 17 มิถุนายน 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Integrated Media for Public Relations of Thai Food to Global Market", SIBR-Thammasat 2018 CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, 16 - 17 มิถุนายน 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600103]