Person Image

  Education

  • PhD, Asian Institute of Technology, ไทย, 2557
  • MS, University of Houston - (Clearlake), USA, 2545
  • BBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2542

  แนวโน้มผลงานของโสภณ

  Journal

  บทความของโสภณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

  Publish Year National Journal 4
  2021 inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "สิ่งที่ผู้บริโภคสูงอายุให้คุณค่าในผลิตภัณฑ์อาหารว่างสำหรับผู้สูงอายุ", วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 11-21
  2019 exเสาวนีย์ วงษ์พัชรวรากูล, exผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, exนิติ มุขยวงศา, exพิมญาดา ภางาม, "ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์", สุทธิปริทัศน์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 105, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 76-89
  2019 exทวีศักดิ์ อินทโชติ, exผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, exเกื้อจิตร ชีระกาญจน์, exวัลภา หัตถกิจพาณิชกุล, "การศึกษาอัตลักษณ์และการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตกรณีศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร", สุทธิปริทัศน์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 107, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 77-93
  2018 exจิราวรรณ ปัญญาคำ, exผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาตนเองของพนักงานสายงานบริการลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร", สุทธิปริทัศน์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 101, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 110-120

  Conference

  การนำเสนอบทความของโสภณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

  Publish Year International Conference 3
  2019 exIona Yuelu Huang, exKaty James, inนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์, exPim Pinitjitsamut, exNararat Rattanamanee, inดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, exJames Lowenberg-Deboer, "On-farm diversification of rubber farming and its economic impact: A systematic review", the INFER Workshop on Agri-tech Economics, 18 - 19 ตุลาคม 2019, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
  2019 inดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์, exNararat Rattanamanee, exPim Pinitjitsamut, exKaty James, exJames Lowenberg-Deboer, exIona Yuelu Huang, "Diversification activities practiced by rubber farmers in Southern Thailand: A linear programming model for economic optimization", the INFER Workshop on Agri-Tech Economics, 18 - 19 ตุลาคม 2019, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
  2019 exฐิติมา สุขสวัสดิ์, inดร.ชญาดา ภัทราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเห็ดนางฟ้าภูฎานอบสมุนไพร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน, 20 กรกฎาคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 22
  2021 exกานต์กนก ผุดวัฒน์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนและการประเมินโครงการลงทุนของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองในจังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 29 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2021 exนิศารัตน์ อัครปัญญาวิทย์ , inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "การเปรียบเทียบเส้นทางผู้บริโภคผลไม้สดในรูปแบบการซื้อออฟไลน์และออนไลน์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 18, 31 พฤษภาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
  2021 exนุชจรีย์ ณ พัทลุง, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์, "อิทธิพลของการจัดการแปลงนาที่มีต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021, 19 - 21 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exเพ็ญพิชชา พรรณสวัสดิ์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inดร.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์, อาจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไมโครกรีนในเขตกรุงเทพมหานคร", DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021, 19 - 21 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exเจริญศรี ตุลยกุล, inดร.ชญาดา ภัทราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีส่วนประกอบหลักมาจากธรรมชาติในร้านสะดวกซื้อ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exประภัสสร พฤกษ์ตรากุล, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "ความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อช๊อคโกแลตจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
  2020 exอธิเชษฐ ไชยยงค์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "การศึกษาแนวทางการเพิ่มคุณค่าอะโวคาโด้ผลสดไทย", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
  2020 exภัคนิชชา พูลสิน, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสบการณ์ของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสัญชาติไทยผ่านการค้าปลีกช่องทางไร้รอยต่อ", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exนุชจรีย์ โชติพันธ์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inดร.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์, อาจารย์, "การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของเกษตรกรผู้จำหน่ายมังคุดออนไลน์และการส่งเสริมจากภาครัฐในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเข้าสู่ Digital Thailand", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exก่อพงศ์ ศรีวิบูลย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์, "คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หมูแผ่นกรอบของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exสินรี จ้อยรักษา, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สิ่งที่ผู้บริโภคให้คุณค่าและคุณลักษณะที่เหมาะสมของขนมข้าวอบกรอบเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exศิรินภา มาศงามเมือง, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "พฤติกรรมผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวจากสารสกัดธรรมชาติสมอไทย สมอพิเภกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 9 กรกฎาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
  2020 exกฤชพล มุสิกะ, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มะพร้าวโยเกิร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 9 กรกฎาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
  2019 exณัชชา ผู้พัฒน์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแผนภาพธุรกิจของเกษตรกรในการผลิตเผือกหอม", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4, 14 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exกันติทัต ธรรมสูน, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "การศึกษาผู้บริโภคเชิงลึก: สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริง ปัญหา และความคาดหวังของผู้บริโภคกาแฟสกัดเย็น ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3, 31 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exเมรดี อินอ่อน, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inดร.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์, อาจารย์, "เส้นทางของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มช่วงอายุในการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิถุง", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12, 26 - 28 มิถุนายน 2019, ชลบุรี ประเทศไทย
  2019 exสุรพัศ บรรณพงศธร, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสิ่งที่ผู้บริโภคให้คุณค่าในน้ามันมะพร้าวส้าหรับใช้ปรุงอาหาร", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12, 26 - 28 มิถุนายน 2019, ชลบุรี ประเทศไทย
  2019 exศรัณย์ภัทร วงษ์แสง, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inดร.ชญาดา ภัทราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12, 26 - 28 มิถุนายน 2019, ชลบุรี ประเทศไทย
  2019 exสุปรียา แซ่ลี้, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inดร.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์, อาจารย์, "ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เมล่อนผลสด ในจังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6, 20 กรกฎาคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2019 exอังสุมา นักพรรษา, inดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจกระบองเพชรผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12, 26 - 28 มิถุนายน 2019, ชลบุรี ประเทศไทย
  2018 exเอกพล ปานกลัด, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกะทิสำเร็จรูปของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 30 มิถุนายน 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
  2018 exจิราพร ว่องไววิริยะ, inดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจรวบรวมใบอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล : กรณีศึกษา ภาคตะวันออก", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 "กระบวนทัศน์: การจัดการสมัยใหม่ในบริบทประเทศไทย 4.0", 22 มิถุนายน 2018, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600066]