แนวโน้มผลงานของเทพฤทธิ์

Journal

บทความของเทพฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ Quartile ของเทพฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ TCI Group ของเทพฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 11
2023 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, exArnon Marco Polo Jankasem, exMasawee Masdisornchote, "Hybrid data analytic technique for grading fairness", Data Technologies and Applications, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 18-31
2023 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, exMasawee Masdisornchote, "Infrastructure-as-a-Service Ontology for Consumer-Centric Assessment", Advances in Science, Technology and Engineering Systems, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2023, หน้า 37-45
2021 exSurachai Huapai, exUnnadathorn Moonpen, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Ontology-based broker system for interoperability of federated cloud computing platforms", International Journal of Computer Applications in Technology, ปีที่ 67, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 69-78
2021 exUnnadathorn Moonpen, exSurasak Mungsing, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Classification Model Development Based on Cluster-to-Class Distance Mapping for Tourism Form Prediction of Inbound Tourism Market in Thailand", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 393-407
2021 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, exมาศวีร์ มาศดิศรโชติ, "On Characterization of Norm-Referenced Achievement Grading Schemes toward Explainability and Selectability", Applied Computational Intelligence and Soft Computing, ปีที่ 2021, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021
2020 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, exมาศวีร์ มาศดิศรโชติ, "On formulation of online algorithm and framework of near-optimally tractable eviction for nonuniform caches", Computer Networks, ปีที่ 178, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 107332-1-16
2019 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, exมาสวีร์ มาศดิศรโชติ, "Temporal Acceleration for Cloud-CDN-Fog-Edge Hierarchy by Leveraging Proximal Object Replicas", Indonesia Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 9-15
2019 exดร.จาตุรงค์ ศรีวิโรจน์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Cache-as-a-service for client-side cloud caching: Models and system", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 828-837
2018 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, exChalee Vorakulpipat, exMasawee Masdisornchote, "Cloud infrastructure-as-a-service consumption at the organisation level: Exploratory study in Thailand", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 167-177
2018 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Optimality and Complexity of Offline Cache Replacement Policies for Nonuniform Objects", International Journal of Future Computer and Communication, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, หน้า 63-67
2018 exPatarawat Pitiwan, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSurasak Mungsing, "Developing an Ontology Based on Theory of Planned Behavior", INFORMATION, ปีที่ 21, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 1933-1942
Publish Year National Journal 5
2022 exนิสันติ ศิลประเสริฐ, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบการประเมินความคุ้มค่าระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (ไอโอที) สาหรับ การเลี้ยงต้นมะนาวอัตโนมัติในวงบ่อปูนซีเมนต์แบบรองก้น", PBRU Science Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 12-28
2020 exนิสันติ ศิลประเสริฐ, exสุขสวัสดิ์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, exสุรศักดิ์ มังสิงห์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์สำหรับการเพิ่มผลิตภาพของมะนาวโดยอาศัยตรรกศาสตร์คลุมเครือและการคำนวณแบบเอดจ์", วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 55-70
2020 exอุณนดาทร มูลเพ็ญ, exสุรศักดิ์ มังสิงห์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์ลักษณะประจำที่จำเป็นของรูปแบบแพ็กเกจการท่องเที่ยวสำหรับตลาดการท่องเที่ยวแบบอินบาวด์ในประเทศไทย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 656-667
2017 exพิทักษ์ จิตรสำราญ, exสุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาฟาร์มไก่ไข่แบบสมาร์ตบนพื้นฐานตรรกศาสตร์คลุมเครือและราสพ์เบอร์รี่ไพ", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 356-367
2017 exโชคชัย เอกศรีวิชัย, exดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮเพอร์ไวเซอร์: สมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพ", ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 76-87

Conference

การนำเสนอบทความของเทพฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 5
2021 exนางสาวปิยนุช ชัยพรแก้ว, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Recommendation Model Based on User Behaviors on CommercialWebsites Using TF-IDF, KMeans, and Apriori Algorithms", The 17th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2021), 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวปิยนุช ชัยพรแก้ว, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Recommendation Model Based on Visitor Preferences on CommercialWebsites Using the TKD-NM Algorithm", The 2nd International Conference on Deep Learning, Big Data and Blockchain, 23 - 25 สิงหาคม 2021
2020 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, exมาสวีร์ มาศดิศรโชติ, "Norm-Referenced Achievement Grading: Methods and Comparison", The 6th International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics (AISI’20), 19 - 21 ตุลาคม 2020, Cairo สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2020 exTakorn Prexawanprasut, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Improving the Performance of Imbalanced Learning and Classification of a Juvenile Delinquency Data", The Sixth International Symposium on Intelligent Systems Technologies and Applications (ISTA'20), 14 - 17 ตุลาคม 2020, สาธารณรัฐอินเดีย
2018 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Empirical Discovery of Near-Optimal Offline Cache Replacement Policies for Nonuniform Objects", The 14th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT), 5 - 6 กรกฎาคม 2018
Publish Year National Conference 9
2024 exกิตติศักดิ์ จันทร์คง, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "บริการซอฟต์แวร์คลาวด์เพื่อการจองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้าโดยใช้แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบโลว์โค้ด", การประชุมผลงานการวิจยัและวิชาการระดับชาตินวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ10 พฤษภาคม 2567 (NCIBE 2024), 10 พฤษภาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exธนา เจริญศรี, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดกลุ่มพฤติกรรมลูกค้าเพื่อส่งเสริมการตลาดบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบผสม", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566, 10 มีนาคม 2023, เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2022 exวุฎฐชัย ชุ่มเย็น, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ตู้กดน้ำลดสัมผัสด้วยอินเทอร์เน็ตประสำนสรรพสิ่ง", The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology, 19 - 20 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exอริษา ไวยเจียรนัย, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "บริการซอฟต์แวร์คลาวด์การรู้จำหลายใบหน้าพร้อมกันสาหรับการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน", The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology, 19 - 20 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกันตภณ เศษโชติ, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนคลาวด์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล", The Eighteenth National Conference on Computing and Information Technology, 19 - 20 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exธีราวัชร์ สงวนวงษ์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ระบบจัดเก็บผลสอบโดยใช้บล็อกเชน", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5, 16 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอุณนดาทร มูลเพ็ญ, exสุรศักด์ิ มังสิงห์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบพยากรณ์แพคเกจการท่องเที่ยวในประเทศไทยตามลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยการทาเหมืองข้อมูลบนคลาวด์", The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2018), 5 - 6 กรกฎาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exโชคชัย เอกศรีวิชัย, exสุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮเพอร์ไวเซอร์ วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน และออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์: สมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง Health and wellness : สุขภาพและความสุขสบาย, 3 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนนทกร บัวศรี, exสุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม 4.0 ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีน: กรณีศึกษา นครฉงชิ่งและมณฑลเสฉวน", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5, 25 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600032]