แนวโน้มผลงานของชลาธร

Journal

บทความของชลาธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Publish Year International Journal 2
2021 exAyako Sasaki, exMamoru Kanzaki, exKeisuke Mochizuki, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, exPornchai Preechapanya, "Aboveground Biomass and Carbon Sequestration Potential of Tea and ShadeTrees in Miang Tea Gardens, an Agroforestry System in Northern Thailand.", TROPICS, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2021, หน้า 105-119
2014 inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, exAndreas Neef, exPornchai Preechapanya, exVolker Hoffmann, "Agrosilvopastoral Systems in Northern Thailand andNorthern Laos: Minority Peoples’ Knowledge versusGovernment Policy", Land, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, หน้า 414-436
Publish Year National Journal 10
2019 exนายมนัสวิน ตันวีนุกูล, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 299-308
2019 exมนัสวิน ตันวีนุกูล, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตมะพร้าวน้าหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกรอ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 299-308
2018 exภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, exวรทัศน์ อินทรัคคัมพร, exสุรพล เศรษฐบุตร, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, exเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม, "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรของเกษตรกรตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2018, หน้า 226-231
2021 exนายสิงห์อำพล จันทร์วิเศษ, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "ความต้องการในการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เกาะลัดอีแท่น อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 1160-1170
2020 exสินีนาฎ จำนงค์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนปาลม์น้ำมันตามมาตรฐานการผลิตปาลม์ น้ำมันอย่างยั่งยืน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 408-416
2020 exเพ็ญนิสา ยิ่งยวด, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, inดร.ปรีดา สามงามยา, อาจารย์, "การมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ภายใต้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
2020 exนายปรัชญา ปุญญาสาสน์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 45-54
2020 exทศพร แสนประเสริฐ, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 248-258
2019 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019
2019 exมัลลิกา นนท์มุด, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, exธวัชชัย พินิจใหม่, "ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 61-68

Conference

การนำเสนอบทความของชลาธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Publish Year National Conference 4
2020 exพชรธิดา ชมภูทา, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ของเกษตรกรในการผลิตชาภายใต้มูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7, 14 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exบงกฤช จันทรารัตนสกุล, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7, 14 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายกันตวัฒน์ ไชยวุฒิ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "การตัดสินใจปลูกมะดันของเกษตรกรจังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการระดับชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exนายชาญณรงค์ เป็งเรือน, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกแห้วสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600028]