แนวโน้มผลงานของธงชัย

Journal

บทความของธงชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year National Journal 1
2017 exนางสาวสาธนี ปลอดเถาว์, exนางสาวพรสุดา ผลสะอาด, inดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธงชัย ชิณกะธรรม, อาจารย์, "Application of Reverse Engineering and Additive Manufacturing for Prosthesis Fabrication Process Improvement", International Scientific Journal of Engineering and Technology, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2017, หน้า 1-5

Conference

การนำเสนอบทความของธงชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 1
2017 inนายธงชัย ชิณกะธรรม, อาจารย์, "Toward Early Innovative Design-Guidelines with the aid of Multi-Perspectives Patent Analysis Approach", International Conference On Simulation And Modelling 2017, 23 - 25 มกราคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exจุติณัฏฐ์ สิริมังคลกิตติ, inนายธงชัย ชิณกะธรรม, อาจารย์, inนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ TRIZ สำหรับการออกแบบชุดสายไฟอลูมิเนียมในอุตสาหกรรมยานยนต์", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560, 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590169]