Person Image

  Education

  • วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2558
  • วทบ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  แนวโน้มผลงานของวิทยา

  Journal

  บทความของวิทยา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  บทความแต่ละ Quartile ของวิทยา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  บทความแต่ละ TCI Group ของวิทยา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  Publish Year International Journal 1
  2023 exณิชารีย์ แสงสมัคร, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL PROBLEM-SOLVING SKILLS ON THE TOPIC OF PRISMS AND CYLINDERS USING SSCS MODEL WITH THINK-PAIR-SHARE TECHNIQUE FOR EIGHTH-GRADE STUDENTS", RUSSIAN LAW JOURNAL , ปีที่ 11, ฉบับที่ 9s, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 421-428
  Publish Year National Journal 5
  2022 inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนางรุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจรรัตน์ อุดมศรี(ตลับนาค), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อุทัยวรรณ แสงเสถียร, inนางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล, "การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรครู 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 879-897
  2022 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, exอ.ดร.ศตนันทน์ ทิพวรวิมล, "การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านหลักสูตร สำหรับนิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 345-363
  2021 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, "การประเมินความต้องการจำเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษายุคโควิด", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 155-165
  2021 exนางสาวชีวาพร ทรัพย์เพ็ชร, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, exนางสาวอรพรรณ ดวงแข, "การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิคกลุ่มสืบค้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี", ศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-19
  2019 exจุฑาทิพย์ เรืองงาม, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, "การพัฒนาสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", วารสารศาสตร์การศึกษาและพัฒนามนุษย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 30-42

  Conference

  การนำเสนอบทความของวิทยา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  Publish Year National Conference 5
  2022 exกุลธิดา โลห์ประเสริฐ, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, exหทัยรัตน์ เมฆจินดา, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเชื่อมโยงวิชาคณิตศาสตร์เรื่องร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแผนผังความคิดโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2022 inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, inดร.วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์, exอ.อังสนา ศรีสวนแตง, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, "การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้และความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในยุคสถานการณ์โควิด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2022 exธรรมรัตน์ ประพฤติ, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจำเนียร หงษ์คำมี, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน และอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2021 exวิลาสินี ส่งแสง, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศ์ชาติ อิ่มนุกูลกิจ, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, "ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
  2021 exณัฏฐ์ภคมน คล่องกระบี่, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดรุณณี เย็นใจ, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, "การพัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม โดยใช้คลินิกคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590168]