แนวโน้มผลงานของทวีศักดิ์

Journal

บทความของทวีศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม

บทความแต่ละ Quartile ของทวีศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม

บทความแต่ละ TCI Group ของทวีศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม

Publish Year International Journal 1
2022 inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "Curriculum Evaluation: Measuring the Learning Outcomes and Satisfaction Levels of Thai Adult Learners with an English for Cultural Tourism Communication Course, Suphan Buri, Thailand", Journal of Education and Learning, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2022, หน้า 82-92
Publish Year National Journal 2
2022 inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "กระบวนการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 25-33
2021 inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 61-74

Conference

การนำเสนอบทความของทวีศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม

Publish Year National Conference 10
2022 exจรัสรวี กลีบสมุทร์, exธนัชธัญชนก ธนทัตทวีโชติ, exอาทิตยา วิทักษาบุตร, inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์: ความหลากหลายทางภาษาและกลวิธีการใช้ภาษาในการเขียนป้ายสาธารณะ ณ ถนนคนเดินพัทยา", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exพิณกนก ลีเกษม, exเชิญโสมส่อง เล็กชูผล, exเข็มปภัสร มานสะอาด, inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "การสำรวจกลุ่มคำปรากฏร่วมในข้อความบรรยายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยูเซอริน", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exณิชากร เมฆม่วง, exธัญพร ชาญถาวรกุล, exพนิดา พิทยะภัทร์, inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "การใช้คำปนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในรายการทอล์ก-กะ-เทย วันไนท์", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "การพัฒนาทักษะการอ่านผ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาส 40 ปี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 11 กุมภาพันธ์ 2019, ปากเกร็ด นนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย
2019 exวณิชยา พงษ์สุพัฒน์, exปวีณา อาจพันธ์, inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "ทัศนคติของผู้โดยสารชาวต่างชาติต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ", การประชุมวิชาการ ระดับชาติครงั้ท่ี16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exกัลยารัตน์ รัศมี, exทวีติยา ตันติโกวิทย์, inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "ปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและพูดของพ่อค้าแม่ค้า ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน เขตกรุงเทพมหานครฯ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exกัญญารัตน์ สารวรรณ์, exกาญจนาพร แตงกวา, inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "สำรวจปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตที่ผ่านการฝึกงานสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exฐิติกานต์ ก้อนทิพย์, exดวงเนตร พันชั่ง, inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "ปัญหาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของพ่อค้าแม่ค้า กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2016 inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์, "ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษานิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 “Tourism for All, All for Tourism”, 26 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590167]