แนวโน้มผลงานของสุนทรัตร์

Conference

การนำเสนอบทความของสุนทรัตร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Publish Year National Conference 8
2022 exธัญญเรศ สารภาพ, exศวิตา ตันประดิษฐ์, exชลธิชา จารุทัตธาดา, inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์, "การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ในการพาดหัวข่าวออนไลน์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ปี 2022", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exพีรวุฒิ บุตรนุ้ย, exสิรภพ สุดเส็งพันธ์, inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์, "อุปสรรคการสื่อสารภาษาอังกฤษในทักษะการฟังและการพูดของผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน The 16th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (The 16th KU-KPS Conference), 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exอชริญา วงษ์พนัส, exจริยา ศรีขาว, inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์, "การใช้ภาษาอังกฤษในทักษะการอ่านสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน The 16th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (The 16th KU-KPS Conference), 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exปิยวรรณ ปัญญาทรัพย์สิน, exธนาภรณ์ เข็มหนู, inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์, "ความต้องการประเภทบทอ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้งานในธุรกิจการบิน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน The 16th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (The 16th KU-KPS Conference), 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exไอรินทร์ พีรวิชญ์อธิกร, exธัญชนก กุลชาติ, inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์, "การสำรวจทักษะการสื่อสารฟัง-พูดภาษาอังกฤษระหว่างผู้ค้าขายและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวัดอรุณราชวราราม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน The 16th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (The 16th KU-KPS Conference), 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exพรพิมล กาญจนวสิต, exอรอุมา ทองเขียว, inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์, "ความต้องการความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับโรงแรมและความคาดหวังของแผนกบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน The 16th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (The 16th KU-KPS Conference), 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exอ.ปิยะนุช เลาศรีรัตนชัย, inดร.ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิติกร ฤทธิโคตร, อาจารย์, inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์, inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, exอ.ณิชาภัทร ภูษิต, "ความต้องการและความคาดหวังในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนด้านอุตสาหกรรมบริการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์, "ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษานิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 “Tourism for All, All for Tourism”, 26 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590166]