Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2553

  แนวโน้มผลงานของดลภา

  Conference

  การนำเสนอบทความของดลภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

  Publish Year National Conference 1
  2017 inนางสาวดลภา พศกชาติ, อาจารย์, inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, "ระดับความคาดหวังที่ส่งผลต่อลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 29 ชลบุรีเกมส์", ประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกาา และสันทนาการแห่งประเทศไทย, 8 - 10 มิถุนายน 2017, สงขลา ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590164]