แนวโน้มผลงานของศราวุฒิ

Journal

บทความของศราวุฒิ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ Quartile ของศราวุฒิ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ TCI Group ของศราวุฒิ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, inนายธารินทร์ รัตนบุญทา, อาจารย์, exศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร, inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, "Study of Electrochemical Properties of Compared Indigo for Metal–Semiconductor–Metal Diode", Applied Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2022, หน้า 11507-11516
Publish Year National Journal 1
2013 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเพิ่มพล กุดจอมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ", Journal of Information Science and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 21-26

Conference

การนำเสนอบทความของศราวุฒิ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 3
2017 inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Measured Reflectance of Concentration Lycopene in Fresh Tomato Without Using Chemical Extraction Methods by Using Color Image Processing", The 1st NONTRI INTERNATIONAL CONFERENCE (NIC-2017) 26th NVEMBER 2017 "INNOVATION AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND SUSTAINABLE SOCIETY", 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 exSornsin Booneiam, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exThaisiam Puriso, inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ion-association dispersive liquid-liquid micro extraction of iron with USB microscope detection", The 13th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII), 8 - 11 ธันวาคม 2016, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exKamonchanok Kongkul, ex Kamonthip Singbumrung, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reverse-flow injection analysis coupled with USB microscope detection for vitamin C by using of natural reagent", The 13th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII), 8 - 11 ธันวาคม 2016, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษา การตรวจวัดปริมาณสารไลโคปีนในมะเขือเทศสดโดยไม่ใช้วิธีการสกัดทางเคมีด้วยวิธีการวิเคราะห์จากองศาสี", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 27 สวสท. 58 , 27 - 28 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590131]