Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การท่องเที่ยวและโรงแรม), มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, ไทย, 2555

  แนวโน้มผลงานของบริสุทธิ์

  Journal

  บทความของบริสุทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน และในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์

  Publish Year National Journal 1
  2021 inนางสาวบริสุทธิ์ แสนคำ, อาจารย์, "พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังสถานการณ์โควิด 19", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 144-151

  Conference

  การนำเสนอบทความของบริสุทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน และในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์

  Publish Year National Conference 5
  2020 inนางสาวบริสุทธิ์ แสนคำ, อาจารย์, "พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังสถานการณ์โควิด 19", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2019 inนางสาวบริสุทธิ์ แสนคำ, อาจารย์, "ปัจจัยทีมีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบยั่งยืน กรณีศึกษา ไร่สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2018 inนางสาวบริสุทธิ์ แสนคำ, อาจารย์, "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักรูปแบบโฮมสเตย์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2016 inนางสาวบริสุทธิ์ แสนคำ, อาจารย์, "ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016, 17 มิถุนายน 2016, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  2016 inนางสาวบริสุทธิ์ แสนคำ, อาจารย์, "ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 4, 8 กรกฎาคม 2016, เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590124]