Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2556

  แนวโน้มผลงานของปฤณพร

  Journal

  บทความของปฤณพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

  Publish Year National Journal 4
  2019 inนางสาวปฤณพร บุญรังษี, อาจารย์, exสันติธร ภูริภักดี, "แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ) , ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1448-1468
  2019 inนางสาวปฤณพร บุญรังษี, อาจารย์, exประสพชัย พสุนนท์, "การวิเคราะห์ความสมนัยของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกับการเลือกประเภทที่พักและการสํารองที่พักผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 90-102
  2018 inนางสาวปฤณพร บุญรังษี, อาจารย์, exวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, "อิทธิพลของความท้าทายและการมอบอำนาจร่วมกับการคล้อยตามในการทำงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึกของพนักงานเจเนอเรชั่น วาย", Veridian e-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 810-829
  2018 inนางสาวปฤณพร บุญรังษี, อาจารย์, exประสพชัย พสุนนท์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี , ปีที่ 12, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม 2018, หน้า 193-205

  Conference

  การนำเสนอบทความของปฤณพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

  Publish Year National Conference 2
  2017 inนางสาวปฤณพร บุญรังษี, อาจารย์, "คุณลักษณะบัณฑิตด้านการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวที่พึงประสงค์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2016 inนางสาวจันทร์เมธา ศรีรักษา, อาจารย์, inนางสาวปฤณพร บุญรังษี, อาจารย์, inนางสาวพิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์, อาจารย์, "ทัศนคติของพนักงานภาคพื้นต่อการดำเนินธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 หัวข้อ "อัตลักษณ์แห่งเอเชีย" ปี 2016, 17 มิถุนายน 2016, ชลบุรี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590123]