แนวโน้มผลงานของรุจ

Journal

บทความของรุจ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 1
2016 exDuangrudee Tanramluk, ex Lalita Narupiyakul, inดร.รุจ เอกะวิภาต, อาจารย์, ex Sungsam Gong, exVarodom Charoensawan, "MANORAA (Mapping Analogous Nuclei Onto Residue And Affinity) for identifying protein-ligand fragment interaction, pathways and SNPs", Nucleic acids research, ปีที่ 44, ฉบับที่ W1, กรกฎาคม 2016, หน้า W514-W521
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590118]