แนวโน้มผลงานของฐาปนี

Journal

บทความของฐาปนี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, exJakkarin Yotapakdee, "The Neural Network Conversation Model enables the Commonly Asked Student Query Agents", International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 154-164
Publish Year National Journal 1
2017 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, อาจารย์, "การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017

Conference

การนำเสนอบทความของฐาปนี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Conference 3
2020 inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, "Improving Thai Word Segmentation using HMM: A Case Study of Sentiment Analysis", 2020 24th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 3 - 5 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The conversion of Nyaw-Thai vocabulary to Thai phonetic alphabetBy using Rule-based Approach", 2019 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, Fukuoka ญี่ปุ่น
2018 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, "A Collaborative Digital Game-Based Learning with a Management.", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, ืnanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2016 exวิทยา ศรีนวล, inนายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, "การพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจข้อสอบปรนัยโดยเทคนิคประมวลผลภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 (The 4th KU CSC Conference “Diversity of life, culture, and economy” 27th November 2016), 28 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590077]