แนวโน้มผลงานของถนอมศักดิ์

Journal

บทความของถนอมศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

บทความแต่ละ Quartile ของถนอมศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

บทความแต่ละ TCI Group ของถนอมศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year National Journal 2
2023 inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทนงค์ศักดิ์ บุญมา, exธวัฒน์ชัย วงศ์แสนสุข, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, "ระบบนิสิตขอเข้าพบอาจารย์ด้วยการประมวลผลภาพและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง", Journal of Industrial Technology and Innovation, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2023, หน้า 1-11
2017 exผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบตรวจสอบระดับน้ำด้วยเทคนิคซิกบี", SNRU Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 599-606

Conference

การนำเสนอบทความของถนอมศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Conference 2
2019 inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, exผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล, "Wireless Sensor Network for Monitoring of Water Quality for pond Tilapia", 2019 Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media), 6 - 9 สิงหาคม 2019, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรเชษฐ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigating applications of mobile translator for assisting English vocabulary learning", The IEEE 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media), 1 - 4 สิงหาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2022 exหฤทธิ์ ศรีมุกดา, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, "เว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลสภาพอากาศด้วยเทคโนโลยี IoT ภายใน มก.ฉกส.", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ", งานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 11, 4 - 7 มิถุนายน 2019, วารินชำราบ อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 exสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบการเจือปนของนํ้าในนํ้านมดิบ โดยใช้เซนเซอร์แบบอินเตอร์ดิจิตัล คาปาซิเตอร์", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, 26 - 29 มิถุนายน 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590073]