แนวโน้มผลงานของสุนทรี

Journal

บทความของสุนทรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาอนามัยชุมชน

Publish Year National Journal 2
2021 inนางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร, อาจารย์, exฉัตรวรุณ จำปาวัน, exสุพัตรา เคนไชยวงค์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, "ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรู้คิดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดพร่องเล็กน้อย", วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 189-200
2016 inนางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร, อาจารย์, "ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายความเครียดร่วมกับการปรับกระบวนการคิดต่อการลดความเครียดของผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย", วารสารสวนปรุง, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 17-32
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590069]