แนวโน้มผลงานของวาสนา

Journal

บทความของวาสนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา และในภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2016 inนางสาววาสนา ผสมญาติ, อาจารย์, "Implementing Role-Play Video Project into Business English Course: A Case Study of Multidisciplinary Students", International Journal of Languages, Literature and Linguistics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 178-184

Conference

การนำเสนอบทความของวาสนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา และในภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2016 inนางสาววาสนา ผสมญาติ, อาจารย์, "Implementing Role-Play Video Project into Business English course: A case study of Multidisciplinary Students", 2016 6th International Conference on Languages, Literature and Linguistics (ICLLL 2016), 24 - 26 พฤศจิกายน 2016, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590063]