แนวโน้มผลงานของณธกร

Journal

บทความของณธกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, exJakkarin Yotapakdee, "The Neural Network Conversation Model enables the Commonly Asked Student Query Agents", International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 154-164
2020 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exPirat Khunkitti, exPattasad Seangwong, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, exApirat Siritaratiwat, "A Novel Asymmetrical-Pole PS-DSPM with Variation of Outer Stator Teeth Number for An Improvement of Electromagnetic Performances", International Journal of Engineering Research and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1629-1634
Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเทพพิทักษ์ ปราณีตพลกรัง , inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, exสุมลฑา คำโฮง, "ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ที่เลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว", Thai Journal of Science and Technology , ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 821-831

Conference

การนำเสนอบทความของณธกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year National Conference 3
2021 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exPirat Khunkitti, exApirat Siritaratiwat, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Electromagnetic Force Improvement of the Double-PM Modular Linear Doubly Salient Machine by PMSizing", 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรอุมา จันทวงศ์, "การศึกษาเบื้องต้นในการให้แสงเสริมจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, exวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, exอภิรั๙ ศิริธราธิวัตร, "การศึกษาการเพิ่มจำนวนขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบดับบลี้-ซาเลี่ยน สำหรับนำมาประยุกต์ใช้กับกังหันลม", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590053]