แนวโน้มผลงานของดาราพร

Journal

บทความของดาราพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุกฤษฏ์ พรปรีดาวรรณ, inนางสาวดาราพร ผุสิงห์, อาจารย์, "การปรับเทียบตัวแปรกําลังและสติฟเนสในแบบจําลองดินของดินทรายผสมเศษยางรถยนต์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 99-114

Conference

การนำเสนอบทความของดาราพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Publish Year National Conference 1
2017 exสิรามล สังข์แก้ว, exจิรัชญา บูรณพาสน์, exพิชญาภา มาลากุล ณ อยุธยา, exสราวุธ ยอดมุณี, exปิยะพงษ์ ศรีรัตน์, inนางสาวดาราพร ผุสิงห์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าความปลอดภัยของเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590039]