Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย (สายภาษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2565

  แนวโน้มผลงานของวุฒินันท์

  Journal

  บทความของวุฒินันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาไทย

  บทความแต่ละ Quartile ของวุฒินันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาไทย

  บทความแต่ละ TCI Group ของวุฒินันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาไทย

  Publish Year International Journal 3
  2023 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, inดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต, "/tan-haa/ or lust: A study of conceptual metaphors from a Thai perspective", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 301-310
  2023 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, inดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonkan, N., "‘Brave and self-sacrificing Covid warriors:’ the metaphors used to describe healthcare workers in Thailand", South East Asia Research, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023 - เมษายน 2024, หน้า 400-416
  2021 exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "“Kids… can you please understand us (parents)?”: The relationships between linguistic strategies and identities of parents with major depressive disorder from storytelling in the interview discourse.", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 591-598
  Publish Year National Journal 13
  2023 exยุทธิชัย อุปการดี, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, ""คนเหมาะสมกันเหมือนอะไร":การศึกษาอุปลักษณ์คู่รักในเพจแหลงใต้ชับเปรียะ", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 118-135
  2023 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "ภาษาโน้มน้าวใจในปริจเฉทโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ในเว็บไซต์ RS Mall: การศึกษาตามแนวทางปริจเฉทวิเคราะห์", มนุษยศาสตร์สาร, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 8-31
  2023 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "ความเครียด: การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยในทวิตเตอร์", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 111-139
  2023 exวิริยวิศศ์ มงคลยศ, exกันติทัต การเจริญ, inดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ของซอยหัวหิน 57: การศึกษาป้ายธุรกิจการค้าเชิงพาณิชย์", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 194-218
  2022 exกรพัฒน์ โรจน์ธนานันต์, exภควดี จรูญไพศาล, exอิทธินี โพธิปักษ์, inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "องค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมบริการขสมก.", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , ปีที่ 14, ฉบับที่ 27, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 1-13
  2021 exขวัญทิพย์ อรุณรุวิวัฒน์, exธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์, exสุรเดช พิมไทย, inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "กลวิธีทางภาษาที่ใช้บริภาษในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์: กรณีศึกษาประเด็นปัญหาความรักของนักแสดงหญิงและนักร้องชาย", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 103-120
  2021 exฐาปนี สีทาจันทร์ , exนัทธมน คภะสุวรรณ, exจุฬาลักษณ์ ลาพานิชย์ , inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสื่ออารมณ์ขันในรายการ“ตามใจตุ๊ด”", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 274-298
  2020 exอาจารย์ ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "“บ้านกับความสมบูรณ์พร้อมของการใช้ชีวิต”: ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 387-415
  2017 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "คำเรียกสีในภาษามอแกน", วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 222-249
  2019 exศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "“เวลา คือ พื้นที่ปิดล้อม”: อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงเวลาตามระบบปฏิทินในภาษาไทยถิ่นลำปาง", วรรณวิทัศน์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 136-159
  2018 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลวิธีความไม่สุภาพในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์", วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 177-201
  2016 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "หยิกแกมหยอก: สมญานามดาราไทยกับการเล่นทางภาษาของสื่อมวลชน", วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 41-55
  2015 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์: แนวทางการศึกษาภาษาโฆษณาในภาษาไทย", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 57-74

  Conference

  การนำเสนอบทความของวุฒินันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาไทย

  Publish Year National Conference 3
  2019 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“ชีวิตในเมืองไทย”: ปริจเฉทเรื่องเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, 24 - 25 มกราคม 2019, อำเภอเมืองพะเยา พะเยา ประเทศไทย
  2019 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "อุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์", การประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งที่ 9, 21 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "“เก่ง ดี มีสุข”: ภาษากับค่านิยมการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในเว็บไซต์รักลูก", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล, 10 มิถุนายน 2019, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580170]