แนวโน้มผลงานของอุชุก

Conference

การนำเสนอบทความของอุชุก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยและผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือน", The 30th International Conference of Agricultural Economists, 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2018, แวนคูเวอร์ แคนาดา
Publish Year National Conference 4
2022 exฉัตรธิดา บุญประเสริฐ, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวโพดหวานแปรรูปพร้อมรับประทาน", The 3rd National and International Conference 2022 "Proactive Management of Cooperative and Social Enterprises to the Challenges of New Socail Dynamics", 21 - 22 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสินรี จ้อยรักษา, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สิ่งที่ผู้บริโภคให้คุณค่าและคุณลักษณะที่เหมาะสมของขนมข้าวอบกรอบเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพอนาคตเกษตรไทยและการใช้ที่ดิน พ.ศ.2578", The 56th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทของตลาดเช่าท่ดี ินต่อรายได้ของครัวเรือนเกษตรไทยในชนบท", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11, 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580142]