แนวโน้มผลงานของออ

Journal

บทความของออ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Publish Year International Journal 6
2021 exMichael Jenke, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRonny Peters, exUta Berger, "Silvicultural Options for the Transformation of Even-aged Rhizophora apiculata Stands to Irregular and Diverse Mangroves – A Simulation Experiment", Estuarine, Coastal and Shelf Science, ปีที่ 248, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 106886-1-106886-10
2019 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exUta Berger, "Well-intentioned, but poorly implemented: debris from coastal bamboo fences triggered mangrove decline in Thailand", Marine Pollution Bulletin, ปีที่ 146, ฉบับที่ C, กรกฎาคม 2019, หน้า 900-907
2018 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exJuliane Vogt, exUwe Grueters, exLin Yue, exUlf Mehlig, exMoirah Machado de Menezes, exSven Wagner, exUta Berger, "Density-dependent shift from facilitation to competition in a dwarf Avicennia germinans forest", Wetlands Ecology and Management, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 139-150
2017 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Regeneration and self-thinning processes in a restored Rhizophora apiculata plantation in southern Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2017, หน้า 390-394
2014 exJuliane Vogt, exYue Lin, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeter Frohberg, exUlf Mehlig, exUta Berger, "The importance of conspecific facilitation during recruitment and regeneration: A case study in degraded mangroves", Basic and Applied Ecology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2014, หน้า 651-660
2014 exU. Grueters, exT. Seltmann, exH. Schmidt, exH. Horn, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA.G. Vovides, exR. Peters, exJ. Vogt, exF. Dahdouh-Guebas, exU. Berger, "The mangrove forest dynamics model mesoFON", Ecological Modelling, ปีที่ 291, ฉบับที่ "-", พฤศจิกายน 2014, หน้า 28-41

Conference

การนำเสนอบทความของออ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Publish Year International Conference 7
2019 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exUta Berger, "Silvicultural Transformation of Even-aged Rhizophora Plantations in Thailand", 5th Mangrove, Macrobenthos and Management, 1 - 5 กรกฎาคม 2019, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2019 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exUta Berger, "Neglect of Coastal Bamboo Fences Triggered Mangrove Decline in Thailand", 5th Mangrove, Macrobenthos and Management, 1 - 5 กรกฎาคม 2019, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2019 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Restoration of mangrove forests", International Conference on Biodiversity 20119, 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exAdewole Olagoke, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuliane Vogt, exUta Berger, "Biotic interactions and development of Avicennia germinans during autogenic regeneration: a case for facilitation in mangrove restoration", Annual Mangrove Symposium of the IUCN-SCC Mangrove Specialist Group, 12 - 17 กันยายน 2017, Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2017 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exJuliane Vogt, exUwe Grueters, exUta Berger, "Using spatial modeling to understand the role of facilitation in forest regeneration: a case study of degraded mangroves", IUFRO 125th Anniversary Congress, 18 - 22 กันยายน 2017, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2016 exUta Berger, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuliane Vogt, exUwe Grueters, "Facilitation and Mangrove Restoration: Concept, Evidence and Practices", 4th Mangrove & Macrobenthos Meeting, 18 - 22 กรกฎาคม 2016, St. Agustine ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2013 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuliane Vogt, exYue Lin, exUta Berger, "Spatial patterns of Avicennia germinans mangrove trees during natural restoration: Inferences on the importance of intraspecific facilitation", New Frontiers in Tropical Biology: The Next 50 Years (A Joint Meeting of ATBC and OTS), 25 มิถุนายน 2013 - 4 กันยายน 2015, สาธารณรัฐคอสตาริกา
Publish Year National Conference 2
2020 exวิสุทธิ หมั่นทำการ, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการใช้อากาศยานไร้คนขับในการจัดการสวนป่าไม้สัก", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภาวี วันเพ็ญ, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการเติบโตของต้นไม้และสมบัติดินของป่าชายเลนปลูกฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี", การประชุมการป่าไม้ประจำปี 2561, 22 - 24 สิงหาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580135]