Person Image

  Education

  • ร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • รป.ม.(การบริหารการเงินการคลัง), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2548
  • ร.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546

  แนวโน้มผลงานของภิรดา

  Journal

  บทความของภิรดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  บทความแต่ละ Quartile ของภิรดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  บทความแต่ละ TCI Group ของภิรดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  Publish Year International Journal 1
  2018 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศศิธร สุพันทวี, "ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 198-203
  Publish Year National Journal 18
  2023 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารแรงงานและองค์การในธุรกิจการเงินการธนาคารอันเป็นผลจากการเข้ามาแทนที่ด้วยดิจิทัล", วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 61-82
  2023 exนางสาวอิสราภา ทิพย์รงค์, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร", วารสารร้อยแก่นสาร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 98-113
  2023 exนางสาวแสงอรุณ มีคติธรรม, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี", วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 425-438
  2023 exนางสาวทิวาพร ภูมิภูติกุล, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ: กรณีศึกษา ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์", ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 33-43
  2023 exนางสาวกุลิสรา กอปรเมธากุล, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 76-95
  2023 exนายศราวุธ สุทธิเดช, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการความขัดแย้งในการดำเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดทรายรี จังหวัดชุมพร", วารสารสังคมศาสตร์และศาสตร์รวมสมัย, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 29-43
  2022 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนตรอกวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 168-181
  2021 exพิมพ์ชนก กระตุปัญญา, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการก่อภาระหนี้สินของเกษตรกร อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด", Journal of Modern Learning Development, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 250-265
  2020 exเบญจพร เหล่าโนนคร้อ, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 53, กรกฎาคม - กันยายน 2020
  2019 exวิลัยภรณ์ แสงสุวรรณ์, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resource Planning: ERP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 465-482
  2019 exนางสาวเกวลิน ณ นคร, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 59-77
  2019 exนายคมกฤษณ์ เฟื่องขจร, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนะของเจ้าหน้าที่ธนาคารเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้านการทุจริตบัตรเครดิต", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 37-52
  2018 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบัน พ.ศ. 2558", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 361-382
  2016 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของนิสิตในโครงการจักรยานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016
  2016 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาสำเหร่", วารสารสหวิทยาวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016
  2015 exขวัญฤดี รัตนชู, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์, "ความคาดหวังของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ต่อการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 141-154
  2013 exสิริลักษณ์ อักษรแก้ว, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์", วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 2, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2013, หน้า 113-118
  2013 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลกลาง", วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 193-207

  Conference

  การนำเสนอบทความของภิรดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  Publish Year International Conference 1
  2014 exอารีลักษณ์ งันเกาะ, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ", การประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership", 24 - 25 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 5
  2020 exออมทอง นันตา , inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานของนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21", 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exกิตติโชค ดิษริยะกุล, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์งบประมาณสำนักงบประมาณเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21" มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exปารมี บำรุงจิตต์, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21" มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exภิญญพัชญ์ ชมภูนุช, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง)", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21" มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์การไม่แสวงหาผลกำไร: องค์การที่ถูกลืม", การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15, 4 - 6 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580106]