แนวโน้มผลงานของสายฝน

Journal

บทความของสายฝน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทความแต่ละ Quartile ของสายฝน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทความแต่ละ TCI Group ของสายฝน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Publish Year International Journal 2
2019 exPaengnakorn, P, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exWatla-Iad, K, exWongwilai, W, exGrudpan, K, "Towards Green Titration: Downscaling the Sequential Injection Analysis Lab-at-valve Titration System with the Stepwise Addition of a Titrant", ANALYTICAL SCIENCES, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 219-221
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, exนายศรายุทธ วงค์กวานกลม, "Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromide modified zeolite NaY using RGB portable photometer", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1954, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 030005-1-030005-7

Conference

การนำเสนอบทความของสายฝน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Publish Year International Conference 10
2023 exดร.บัวลอย จันผกา, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "Planning for an Experimental Safety with Toluene", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7, 15 - 16 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร ประเทศไทย
2023 inนางสาวณัฐิกา ธนูทอง, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, exChuennapha Buromsri, exWidchuda Pikulsee, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "Purification and separation of beta-carotene in green vegetables by reverse phase high performance liquid chromatography", The 2023 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2023), 20 มกราคม - 21 พฤศจิกายน 2023, อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย
2023 inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "Ion-association Liquid-liquid Extraction with Fluorescence Detection for Determinationof Tetracycline hydrochloride", The 2023 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2023), 20 มกราคม - 21 พฤศจิกายน 2023, อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, exนายศรายุทธ วงศ์กวานกลม, "Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromidemodified zeolite NaY using RGB portable photometer", The 2nd International Conference on Applied Sciences (ICAS-2), 24 - 25 พฤษภาคม 2018, โฮจิมินห์ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, exศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์, exกชพร จันทร์แก้ว, exฐิติกุล บุณศรี, "Downscaling ion-association solvent extraction for tetracycline determination with RGB color detection system", Pure And Applied Chemistry International Conference 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, สงขลา สงขลา ประเทศไทย
2017 inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exนายเทียนชัย ปานโพธิ์จาน, exอ.ธนนชาติ อิ่มสมบัติ, "Synthesis of magnetically recoverable rod like Bi2O3/g-Fe2O3 composite with high photocatalytic performance under visible light irradiation", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exSornsin Booneiam, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exThaisiam Puriso, inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ion-association dispersive liquid-liquid micro extraction of iron with USB microscope detection", The 13th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII), 8 - 11 ธันวาคม 2016, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exKamonchanok Kongkul, ex Kamonthip Singbumrung, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reverse-flow injection analysis coupled with USB microscope detection for vitamin C by using of natural reagent", The 13th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII), 8 - 11 ธันวาคม 2016, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exNusara Thongkhan, "Spectrophotometric Determination of Ascorbic Acid using Antidesma Thwaitesianum Mull. Arg. as the Natural Reagent", โครงการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว. ครั้งที่ 108 TRF Seminar Series in Basic Research CVIII: “Analytical Science: Past, Present and Future”, 14 มกราคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exKanchana Watla-iad, exKate Grudpan, "SEQUENTIAL INJECTION LAB-AT-VALVE (SI-LAV) FOR MICRO-SCALE STEP TITRATION", ประชุมวิชาการ International Symposia on Research towards Green Innovation, 12 - 13 มกราคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2018 inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "อิทธิพลของอัตราส่วนซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมของซีโอไลต์วายต่อการดูดซับคาร์บาริลโดยอาศัยโฟโตมิเตอร์ ระบบสี RGB เคลื่อนที่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ the 7th International Confernece on Environmental Engineering, Science and Management, 25 พฤษภาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2017 inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "RGB color detection system by compact instrument on three applications chemical analysis; identify the stoichiometry of the predominant complex, acid dissociation constant determination and Ion-association liquid-liquid extraction for the assay of tetracycline", Workshop on PiCOANALYSIS ครั้งที่ 2 , 27 - 28 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exชื่นนภา บุรมศรี, exวิชชุดา พิกุลศรี, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, inนางสาวณัฐิกา ธนูทอง, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "การตรวจหาปริมาBeta-caroteneในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนสูง", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5"นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติมา ชื่อสุภัค, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "ADSORPTION STUDIES OF METALS ON VARIOUS ACTIVATED CARBONS DERIVED FROM AGRICULTURAL WASTES", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายธนกฤษ เมินแก้ว, exนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "การสกัดด้วยของเหลวแบบไอออนร่วม โดยการตรวจวัดแบบสเปกโทรโฟโตเมตรีเพื่อหาปริมาณเตตระไซคลินในตัวอย่างยา", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ๓ “วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง” The 3rd KUCSC Conference "Advance Knowledge for Wisdom of Greater of Mekong Region", 29 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนายศรศิลป์ บุญเอี่ยม, exนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "การสกัดแบบไอออนร่วมด้วยของเหลวแบบกระจายในการหาปริมาณเหล็ก", การประชุมวิชาการระดับชาติเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้าภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" The 3rd KUCSC Conference"Advance Knowledge for Wisdom of Greater Mekong Region", 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580089]