Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.บูรพา, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  แนวโน้มผลงานของจารุวรรณ

  Journal

  บทความของจารุวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

  Publish Year National Journal 1
  2016 exกาญดา ทรัพย์เย็น, exวรัญญา สมานทรัพย์, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, "ซอฟต์แวร์เพื่อการประมวลผลภาษามือ", วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 46-56

  Conference

  การนำเสนอบทความของจารุวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

  Publish Year International Conference 1
  2020 inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, อาจารย์, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.บุญชู จิตนุพงศ์, อาจารย์, exนางสาวพลอยนิสา กฤษสร้อยสน, "ระบบแชทบอทนัดหมายแพทย์", The 8th Asia Undergraduate Conference On Computing (2020), 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 7
  2018 exนางสาวหยกมณี ทองเขียน, exนายศุภกิตติ ์น้อยมาลัย, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, อาจารย์, "ระบบการแจ้งเวียนเอกสารและสร้างแบบสอบถามบนเว็บไซต์", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exนายศรัณย์ภัทร จึงสงวนสิทธิ์, exนายสองสุวิน คำแหง, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, อาจารย์, "ระบบคานวณค่าสอนเกินเวลา", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์, inนายทศพร สายยิ้ม, อาจารย์, ex ฉันท์ธิชา ศิริรัมย, ex นวินดา วงษ์สันต์, "การรู้จำโน้ตดนตรีสากลด้วยแสงโดยใช้เทคนิค การเทียบแผ่นแบบ และ วิธีการแบ่งส่วนตามความกว้าง", The 13th National Conference on Computing and Information Technology , 6 - 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inนายทศพร สายยิ้ม, อาจารย์, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์, inนายอานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ, อาจารย์, "โมบายเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการขยะอันตรายด้วยเอสอีซีไอโมเดล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตตะวันออก ครั้งที่ 9 , 11 - 13 พฤษภาคม 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  2016 inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, exจิราพัชร จุลพันธ์, inนางสาวสุกัญญา ยิ้มงาม, อาจารย์, "ระบบการพยากรณ์เพื่อการวางแผนจัดซื้อดอกไม้ กรณีศึกษาร้านดอกไม้แห้งลายดอก", การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8, 26 - 27 ตุลาคม 2016, กระบี่ ประเทศไทย
  2016 exวรัญญา ธนาวงศ์งานหมั่น, exวริศรา พนาวัน, exวิราณี พวงแก้ว, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, "ระบบช่วยวิเคราะห์รายการเพลงที่ร้องในโบสถ์ โดยการใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559, 26 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exวัชรพล พัณฑิตย์, exมัทนียา สร้อยทอง, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, "ระบบพยากรณ์ปริมาณการขายน้ำมันหล่อลื่นกรณีศึกษาร้านสร้อยทอง", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559, 26 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580049]