แนวโน้มผลงานของมนัสรา

Journal

บทความของมนัสรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา และในภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2019 inนางสาวมนัสรา เรียนสุเมธธราดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Out-of-Class Instructional Media Integrated Songs to Enhance Vocabulary Knowledge of EFL University Students", International Journal of Arts and Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019, หน้า 147-164
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์, inนางสาวมนัสรา เรียนสุเมธธราดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงจูงใจและกลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 45-64

Conference

การนำเสนอบทความของมนัสรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา และในภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2019 inนางสาวมนัสรา เรียนสุเมธธราดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Out-of-Class Instructional Media Integrating Songs to Enhance Vocabulary Knowledge of EFLUniversity Students", International Journal of Arts and Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines (Harvard & MIT 2019), 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2019, Boston, MASSACHUSETTS อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580033]