แนวโน้มผลงานของรุ่งทิพย์

Journal

บทความของรุ่งทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาศิลปศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2012 inนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์, exภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร, exอชิระ รักษาแก้ว, "การส่งเสริมศักยภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของภาคกลางตอนล่างเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 27-48
2011 inนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์, exภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร, exอชิระ รักษาแก้ว, "การส่งเสริมศักยภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของภาคกลางตอนล่างเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน", วารสารวิชา กา ร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 12-28

Conference

การนำเสนอบทความของรุ่งทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาศิลปศาสตร์

Publish Year International Conference 3
2017 inนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์, "การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้บริบทสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", The International Conference on Marketing, Tourism & Hospitality, 7 - 9 กรกฎาคม 2017, สมาพันธรัฐสวิส
2017 inนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์, "Value Elevation of Rural Product to Be a Good Souvenir for Sustainability", The 5 TH Stamford International and National Conference, 18 ตุลาคม 2017
2009 inนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์, exChutamas Sukhontapatipak, exYutthana Phankamolsil, exWeerachon Sawangproh, exAchira Raksakaew, exTeerapong Teangsompong, exWatcharra Chintakovid, "Roles of Knowledge Management And Sufficient Economy Community On Strengthening of Morality and Sustainable Living Skills of Undergraduates: A Case Study of Mahidol University Kanchanaburi Campus’s Students At Baan Tung Na, Sisawat, Kanchanaburi Province.", International Conference on Society and University (ICSU) 2009: Roles for Community Strengthening, 5 - 9 สิงหาคม 2009, จันทบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์, "การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้การจัดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาสำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด", การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ ๒, 14 - 15 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580009]