Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, -
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย, -
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, -

  แนวโน้มผลงานของเจษฎา

  Journal

  บทความของเจษฎา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการจัดการธุรกิจ

  Publish Year International Journal 2
  2022 inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์, "Effect of community relationship management, relationship marketing orientation, customer engagement, and brand trust on brand loyalty: The case of a commercial bank in Thailand", Journal of Retailing and Consumer Services, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 102826
  2015 inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์, exJirasek Trimetsoontorn , ex Wanno Fongsuwan , "Social CRM, RMO and business strategies affecting banking performance effectiveness in B2B context", Journal of Business & Industrial Marketing, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2015, หน้า 742-760
  Publish Year National Journal 5
  2022 exนายธงชัย วจะสุวรรณ, inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์, "การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้โดรนเพื่อการเกษตรในอุตสาหกรรมเกษตร", วารสารปัญญาภิวัฒน์ , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 143-157
  2021 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกศแก้ว ชัยชุน, inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์, exศิริขวัญ นพปกรณ์, "อิทธิพลของบรรยากาศองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี", วารสารธุรกิจปริทัศน์ , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 26-41
  2021 exรัญชิดา เกียรติกนก, inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์, "การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีและคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ e-Commerce สำหรับธุรกิจแบบ B2B", วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 91-105
  2020 exทิพวรรณ ธรรมเกษร, inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์, "อิทธิพลของประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ ที่่มีผลต่อการสร้างแบรนด์ภายในองค์การและประสิทธิผลองค์การของอุุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในประเทศไทย", วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 77-102
  2018 exนางสาวธนพร มหัธธัญญวาณิชย์, inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนผสมการตลาด และการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดชลบุรี", วารสารบริหารและการจัดการ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า x-x

  Conference

  การนำเสนอบทความของเจษฎา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการจัดการธุรกิจ

  Publish Year National Conference 3
  2019 exนางสาวศุภสุตา โอภาส, inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์, "ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน", ICMSIT 2019: 6th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2019, 14 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exอนุวัตร ตระกูลไตรพฤกษ์, inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์, "อิทธิพลของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ราคาที่ยุติธรรม และความผูกพันต่อตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน) ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดระยอง", The 5th NEU National and International Conference 2018 (NEUNIC 2018) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น., 21 กรกฎาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exพิเชฐ ปัญญา, inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, 17 มิถุนายน 2016, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570172]