Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2552
  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  แนวโน้มผลงานของอนันต์

  Journal

  บทความของอนันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  Publish Year National Journal 3
  2018 inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", วารสาร โรงพยาบาลสกลนคร, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 20-34
  2018 inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย", วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 410-419
  2017 inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหอย อ??ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 75-87

  Conference

  การนำเสนอบทความของอนันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  Publish Year National Conference 2
  2015 exศุภกร อิ่มสนิท, exอารีย์ นวลภักดี, inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสุบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 4-6", งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2015, สกลนคร ประเทศไทย
  2015 exเทอดไทย เหมืองทอง, exวันเฉลิม สงวนนาม, inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมพฤติกรรมการออกกำลังกายขอวนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร", งานประุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570163]