Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2542
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561

  แนวโน้มผลงานของศรีบุษย์

  Journal

  บทความของศรีบุษย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

  Publish Year International Journal 1
  2020 exKritkantorn Suwannaphant, exLampung Vonok , exKunthida Kingsawad, exSukanya Kansin , inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของชาวไร่สับปะรดในเขตสุขภาพที่ 8 ประเทศไทย", International Journal of Public Health and Clinical Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 167-177
  Publish Year National Journal 4
  2021 exศิรภัสสร มูลสาร, exรศ.ดร.ชนพล ศรีฤาชา, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เขตสุขภาพที่ 10", วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 74-86
  2018 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการการแทพย์ฉุกเฉินในจังหวัดสกลนคร", วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 358-364
  2016 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธวัชชัย อินทะสร้อย, exอภิญญา เพชรวิสัย, exรุ่งทิพย์ ไพศาล, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 23-33
  2015 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวทิพรัตน์ ติยะบุตร, exนางสาวอินทร์คนานต์ ศรีสุข, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม", สุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2015 - มีนาคม 2016, หน้า 43-51

  Conference

  การนำเสนอบทความของศรีบุษย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

  Publish Year International Conference 2
  2018 exรศ.ดร.ชนพล ศรีฤาชา, exมณีรัตน์ ช่างไม้, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียะทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", 10th International on public health among greater Mekong sub-regional country , 2 พฤศจิกายน 2018, kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2015 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการใช้สมาธิเคลื่อนไหวในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", The 2nd USIM International Conference on Medicine and Health on 17th – 18th October 2015 at Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia., 18 ตุลาคม 2015, Kuala Lumpur มาเลเซีย
  Publish Year National Conference 22
  2020 exฐิติโชติ โกสม, exสุพัฒน์ อาสนะ, exธีรศักดิ์ พาจันทร์, exสุทิน ชนะบุญ, exวรรณศรี แววงาม, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2020 exปภาวดี จโนภาส, exสุพัฒน์ อาสนะ, exลำพึง วอนอก, exวรรณศรี แววงาม, exกฤชกันทร สุวรรณพันธุ์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการใช้บริการอาหารเดลิเวอรี่และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2020 exกฤษณา กลางจันทา, exสุพัฒน์ อาสนะ, exวรรณศรี แววงาม, exพิทยา ศรีเมือง, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรู้เท่าทันสื่อและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 , 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลำพึง วอนอก, exญาสุมินทร์ ศรีบัวอ่อน, exวรรณศรี แววงาม, exกฤชกันทร สุวรรณพันธุ์, "ผลของโปรแกรมการเรียนรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัฒน์ อาสนะ, exกฤชกันทร สุวรรณพันธุ์, exอนามิกา นิลบุรี, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรศักดิ์ พาจันทร์, exสุทิน ชนะบุญ, exอภิญญา ธรรมแสง, exสุวิชญา แก้วกงพาน, "ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดเลย", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรปรียา พิมพ์สวัสดิ์, exอรยา สากุล, exอารียา มุงคุณ , exสุพัฒน์ อาสนะ, "ความผูกพันต่อสถาบันของของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอมาวดี ยุระศรี, exนางสาวอินทิรา แจ่มใส, exนางสาวอินธุอร แสงสุรินทร์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรทิพย์ สุวรรณี, exดอกแก้ว ไพศาล, exอมรศักดิ์ แก่นท้าว, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปวีณา ภูกาบเพชร, exสุธิดา สิงห์หล้า, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนฤมล นาสุริวงษ์, exนภัสรา สีดามาตย์, exมนฑกานต์ ทาทิวัน, exสุพัฒน์ อาสนะ, "คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2018 exธนพร บุษมงคล, exศิริรัตน์ สามพลกรัง, exสุกัญญา ดอกศร, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2018 exจีราพร วิรัชวา, exดวงกมล พูลสว่าง, exภัทราพร ศรีคำมูล, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2018 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิรญาณ์ เนตรวงศ์, exรัชนีกร แข็งแรง, exอรญา ชัยอินทร์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุ ในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2018 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิระประภา ประสาร, exปิยะธิดา นันสะอาด, exปิยะวดี ขวัญศรี, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมแห่งชาติเกษตรนนทรีอีสานครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน “Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society” , 24 พฤศจิกายน 2018, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2016 exจิราพร ขันทะชา, exปิยะพร เดชบาล, exสุพัฒน์ อาสนะ, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมในนิสิตคณะสาธารณสุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร., 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
  2016 exณัฐธิดา สุวรรณ, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดในนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
  2016 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทับทิม เชื้อคาฮด, exนิรมล ศรียายาง, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
  2016 exพรรณิการ์ บุญรอดดิษฐ์, exพัชฎาภรณ์ ชานุชิต, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลนาทมอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม.", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
  2016 exเยาวลักษณ์ นนตระอุดร, exวุฒิชัย จันทิมา, exรัชนีกร สุขเพ็ง, exสุพัฒน์ อาสนะ, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
  2016 exวุฒิชัย จันทิมา, exลลิตา จันทร์เพ็ง, exมณีรัตน์ ต้นคา, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
  2016 exวาสนา แสนมหาชัย, exเมทินี ชาติชานิ, exศศิภา นาปาน, exศศิธร กล่อมปัญญา, exทศพล ไชยธงรัตน์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร, 25 - 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570162]