Person Image

  Education

  • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2553
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551

  แนวโน้มผลงานของเบญญาภา

  Journal

  บทความของเบญญาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  บทความแต่ละ Quartile ของเบญญาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  บทความแต่ละ TCI Group ของเบญญาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  Publish Year National Journal 6
  2024 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex กรรณิการ์ เทพกิจ, "ผลของการบอกกล่าวการประเมินความปลอดภัยที่พักอาศัยต่อการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 246-258
  2020 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฉัตรชัย พีระวัธน์กุล, "ความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม", ศรีนครินทร์เวชสาร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 445-450
  2020 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ร่วมกับการออกกำลังกายด้วยยางยืดต่ออาการปวดหลังส่วนล่าง ความสามารถในการทำกิจกรรม และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในคนทำอาชีพทอผ้าย้อมคราม", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 27-40
  2020 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดต่อการทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความกลัวต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม", ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 28-42
  2020 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุญฑริกา อุบล, exศิริลักษณ์ จันดาแสง, exสุภารัตน์ ธรรมรังสี, exฉัตรชัย พีระวัธน์กุล, "ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม และไม่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม", วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 15-26
  2019 exปาริฉัตร ประจะเนย์, exวิไลวรรณ หม้อทอง, exรรินธร สัมฤทธิ์, exพวงรัตน์ ภักดีโชติ, exพัฒนพงษ์ บุญพรม, inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเทวฤทธิ์ เบิกบาน, "เคอร์คูมินป้องกันแอลเนมชักนำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหัวใจในหนูแรท", ศรีนครินทร์เวชสาร https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/SMNJ/issue/view/523, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 129-133

  Conference

  การนำเสนอบทความของเบญญาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  Publish Year National Conference 8
  2019 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพชรรัตน์ แก้วดวงดี, "ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงานในกลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมครามในตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 "วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม", 24 - 26 กรกฎาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2018 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทองพันธ์ อุปชา, exรุ่งทิวา บิลชัย, exสุวิมล นาโควงค์, "ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบต่อความสามารถการทรงตัว และความคล่องตัวในผู้สูงอายุ", ประชุมวิชาการเกษตร์แฟร์ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 24 พฤศจิกายน 2018, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2017 exนายนครินทร์ ศรีปัญญา, inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจุฑาทิพย์ ศิริศิลป์, "เครื่องมืองอเหยียดข้อเข่า และข้อสะโพกส่วนล่าง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครั้งที่ 9 , 2 - 4 พฤษภาคม 2017, จันทบุรี ประเทศไทย
  2016 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบรรณสิทธิ์ สิทธิบรรณกุล, exวรรณวิมล ชัยประสานสินธุ์, exเนตรนภา ไชยพร, exขวัญฤดี พรมจันทร์, "ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยตารางเก้าช่อง และยางยืดต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 - 29 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
  2016 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติยา คาเกิด, exวันวิสา โคตรเสนา, "อาการปวดต้นคอ บ่าไหล่และหลังของบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 - 29 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
  2015 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดาภรณ อาจสุวรรณ, "การศึกษานำร่อง: ผลของการแช่เท้าด้วยน้ำต้มสมุนไพร ต่อการลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2023 inนายพีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงค์, อาจารย์, exมงคล มัคคะน้อย, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, รองศาสตราจารย์, inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปิยพงษ์ ไชยสาร, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิผลการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย:กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 25 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร ประเทศไทย
  2022 exวัชราภรณ์ ไตรยราช, exธนารัตน์ ลาภโพธิ์ชัย, inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อจากการทำงานและกิจกรรมทางกายของบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวช ในจังหวัดนครพนม", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570158]