แนวโน้มผลงานของจีรชัย

Conference

การนำเสนอบทความของจีรชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Publish Year National Conference 5
2019 inดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและการวิเคราะห์ของโครงกรอบโซฟาพับและข้อต่อปรับระดับ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2015 inดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ของกรรมวิธีเจาะโดยใช้แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exชลธิชา แจ้งสว่าง, exอนุธิดา เนตรวิริยะกุล, exอัญรินทร์ ศิริโชคชัยนนท์, exเมธาวี พิทักษ์สกุลชน, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและวิเคราะห์ของโรลเลอร์สเก็ตสาหรับศักราชใหม่", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exณัฐพล สุกสว่าง, inดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองของการตัดแบบตั้งฉากและแบบเฉียงและการวิเคราะห์ของปัจจัยกรรมวิธี", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองแบบแผ่นอลูมิเนียมในกรรมวิธีลดความหนาผนังและการวิเคราะห์ตัวแปรกรรมวิธีที่เหมาะสมเพื่อลดขนาดเอียริ่ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย, 16 - 18 ตุลาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570120]