แนวโน้มผลงานของนภาขวัญ

Journal

บทความของนภาขวัญ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

บทความแต่ละ Quartile ของนภาขวัญ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

บทความแต่ละ TCI Group ของนภาขวัญ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Publish Year International Journal 4
2022 exPrasopsook, P., inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Embryonic development and external morphology of Amphioctopus aegina (Gray, 1849) (Cephalopoda: Octopodidae) in Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 393-398
2020 inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสนธยา ผุยน้อย, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.นิภา กุลานุจารี, "Catch composition and estimated economic impacts of ghost-fishing squid traps near Suan Son Beach, Rayong province, Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 87-92
2019 exYamakita, T., exSodeyama, F., inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatanabe, K., exNakaoka, M., "Application of deep learning techniques for determining the spatial extent and classification of seagrass beds, Trang, Thailand", Botanica Marina, ปีที่ 62, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, หน้า 291-307
2018 exLeopardas, V., exHori, M., exMukai, H., exTanaka, Y., exYokoi, K.-I., exAoki, M., exSato, N., inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNakaoka, M., "Broad scale variation in seagrass benthic macrofaunal assemblages along the coast of Japan", Ecological Research, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 105-117
Publish Year National Journal 2
2020 exนิติพัฒน์ บุญส่ง, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของหอยกีบหมู บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 647-663
2019 exรัฐธีร์ ธนฐิติวราพงษ์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประเภทการกินอาหารของปลาในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี", วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 53-60

Conference

การนำเสนอบทความของนภาขวัญ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Abundance and diversity of phytoplankton in fishing grounds of Paphia undulata clam in Trat province, Thailand", The 5th International Fisheries Symposium, 1st - 4th December, 2015. Penang, Malaysia., 1 - 4 ธันวาคม 2015, Penang มาเลเซีย
2014 inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeerapong Srichomngam, "Diversity of phytoplankton community in fishing grounds of Paphia undulata clam along the upper Gulf of Thailand.", The Asian Marine Biology Symposium 2014, 1st -4th October, 2014, Jeju, Korea., 1 - 4 ตุลาคม 2014, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 16
2023 exศตพร รัตนปรีชาชาญ, inดร.ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผันแปรเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของคุณภาพตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี ปี 2562-2564", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exภาวิดา ประสพสุข, inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหมึกสายขาว (Amphioctopus aegina, Gray 1849) ในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21”, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนิติพัฒน์ บุญส่ง, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของหอยกระปุก (Marcia hiantina (Lamarck, 1818)) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนิติพัฒน์ บุญส่ง, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exธนัสพงษ์ โภควนิช, "การแพร่กระจายและความหนาแน่นของหอยสองฝาเศรษฐกิจ (หอยแครงลิง และหอยคราง) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exศักดิ์ชัย กรรมารางกูร, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, inนายปริญญา ลิมป์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อประชากรหอยลาย (Paratapes undulatus (Born, 1778)) และสัตว์พื้นทะเลชนิดเด่น บริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exประภาพร ดีมาก, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปลดปล่อยธาตุอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) แบบความหนาแน่นสูงในบ่อผ้าใบสู่ระบบนิเวศภายนอก", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exกชภพ สุขผล, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exอรอิงค์ เวชสิทธิ์, exทรงเผ่า สมัชชานนท์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพดินตะกอนและสัตว์พื้นท้องน้ำบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exกรกฎ ชั้นประเสริฐ, exพนิชา พรวิริยะมงคล, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตติมา อายุตตะกะ, "ประชาคมสัตว์พื้นทะเลบริเวณแหล่งทำการประมงหอยลาย (Paphia undulata) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด", “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 , 25 - 26 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสนธยา ผุยน้อย, exนิภา กุลานุจารี, exมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์, "ลักษณะของกลุ่มการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวทางทะเลกรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exศักดิ์ชัย กรรมารางกูร, exวรุฒ คงสงด้วง, exกุลมโนชญ์ กาจนาภรณ์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตติมา อายุตตะกะ, "สมบัติของดินตะกอนบริเวณแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exพนิชา พรวิริยะมงคล, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตติมา อายุตตะกะ, exกรกฎ ชั้นประเสริฐ, "ประชาคมไส้เดือนทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exศุภกร ตันศิริ, exนิติพัฒน์ บุญส่ง, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตติมา อายุตตะกะ, "การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาของความหนาแน่น ขนาด และน้ำหนักของปลิงหัวมันเทศ Acudina molpadioides (Samper, 1868) บริเวณแหลมงอบ จังหวัดตราด", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exภรณ์วิมล สามปรุ, exณัฏฐณิชา ศรีแก้วดี, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตติมา อายุตตะกะ, "การศึกษาเทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพของไดอะตอมพื้นทะเลในแหล่งทำประมงหอยลาย อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exรัฐธีร์ ธนฐิติวราพงษ์, exวรุฒ คงสงด้วง, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตติมา อายุตตะกะ, "การศึกษาเบื้องต้นความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวรุฒ คงสงด้วง, exศักดิ์ชัย กรรมารางกูร, exนิติพัฒน์ บุญส่ง, exจิตติมา อายุตตะกะ, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณการปกคลุมและการกระจายของหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติพงษ์ พุกสวัสดิ์, "การสำรวจจำนวนชนิดและความหนาแน่นของประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570118]