Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2555

  แนวโน้มผลงานของธนรัตน์

  Journal

  บทความของธนรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  บทความแต่ละ Quartile ของธนรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  บทความแต่ละ TCI Group ของธนรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  Publish Year International Journal 1
  2021 exโอภาส สุขหวาน, exประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, exวิไลลักษณ์ ลังกา, "The development of industrial students coaching model under dual vocational training system for entrepreneurial trainer: Concentration in industrial education.", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 262-268
  Publish Year National Journal 13
  2022 exSothon Chhoeut, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การใช้แอพ Socrative เพื่อค้นหาจุดอ่อนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 10 ใน Banteay Meanchey ประเทศกัมพูชา", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-15
  2022 exเบญจพร บาทบำรุง, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทกัษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5", วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 125-140
  2021 inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, exศิริยุภา พูลสุวรรณ, exภัทธิรา ธีรสวัสดิ, exพัชนา อินทรัศมี, "การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการโค้ชเพื่อพัฒนาครูบนฐานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน", วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 98-104
  2019 exโอภาส สุขหวาน, exประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, exวิไลลักษณ์ ลังกา, "การสร้างรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมของครูฝึกในสถานประกอบการ", วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 24-36
  2019 exทิพวัลย์ ดวงพาเพ็ง, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการของนิสิตและผู้ปกครองต่อการจัดบริการด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 32-44
  2019 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ความเชื่อมั่นด้าน TPACK ของนิสิตครูจากรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูวิทยาศาสตร์", วารสารวิจัยทางการศึกษา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 178-189
  2018 inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์, inนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โซ่อุปทานมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 36-47
  2018 exโกวิท ถาวร, exรัตน์ สงวนพงษ์, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพฒันาชดุฝึกอบรมเรื่องการบริหารโครงการ กรณีศึกษา:การวางแผนการผลิตของบริษัท โนวฮ์าวทรานสเฟอร์ จำกัด", วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 19-28
  2018 inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, "รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 45-57
  2017 exสมบูรณ์ รุ่งเรือง, exสมยศ เจตน์เจริญรักษ์, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตถังบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน API 650", วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 181-192
  2015 inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมืออาชีพ", วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 7-17
  2015 exขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, exไพรัช วงศ์ยุทธไกร, "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง", วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 34-45
  2015 inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, exกิตติคุณ รุ่งเรือง, exพัชนา อินทรัศมี, "การพัฒนาระบบกำกับติดตามสำหรับระบบหนุนนำต่อเนื่อง", วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 86-100

  Conference

  การนำเสนอบทความของธนรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  Publish Year International Conference 1
  2016 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ICT for Science Teacher Courses on Pre-service Science:Teachers Confidence in TPACK", 23rd International Conference on Learning, 13 - 15 กรกฎาคม 2016, แคนาดา
  Publish Year National Conference 4
  2022 exจารุวรรณ เลื่อนแก้ว, exจุฑามาศ มหาภาพ, exศุภวิชญ์ ยอดพานิช, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนเสริมการตีโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพโครงร่าง (Sketch) เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2021 inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, "การประยุกต์การเรียนรู้โดยการใช้การออกแบบเป็นฐานในการสอนวิชาสถิติและวิธีวิจัยทางการศึกษาสำหรับสาขานวัตกรรมการศึกษา", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2017 inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น", การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1, 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
  2017 exทิพวัลย์ ดวงพาเพ็ง, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการของนิสิตและผู้ปกครองต่อการจัดบริการด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย", การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1, 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570107]